ถวายปริญญาในหลวง-พระราชินี

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่อเวลา 18.56 น. วันที่ 23 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย,นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
ต่อมานายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศจำนวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ประเทศศรีลังกา,นายจักรกฤติ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลาม ประเทศปากีสถาน,นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชน ประเทศบังกลาเทศ, น.ส.ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์, นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐราชอาณาจักรโมร็อกโก, นางชนิดา กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี, นายอัญกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก,นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก และน.ส.อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จากนั้นนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะ จำนวน 10 คน เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาคหกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]