มทร.ธัญบุรี ปลื้ม คว้า 2 รางวัลใหญ่ “กิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก 2565”

            การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ประเทศไทย (World Habitat Day 2022-Thailand) พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ มทร.ธัญบุรี รับ 2 รางวัล ระดับหน่วยงาน และบุคคลที่สนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

            ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า การเคหะแห่งชาติร่วมกับ พอช. จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ประเทศไทย (World Habitat Day 2022-Thailand) ด้วยแนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง” (Mind the Gap. Leave No One and No place Behind) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับ “โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย” ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1).ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาพื้นที่รกร้างในชุมชนให้เป็นแปลงเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว 2). ด้านการบริหารจัดการขยะ มีการจัดประชุมเวทีประชาคม “จัดการขยะชุมชนร่วมกันนะ” โครงการหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน เพื่อจัดการปัญหาขยะภายในชุมชน 3).ด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และ 4).ด้านเศรษฐกิจร่วมพัฒนาเครื่องมือในการผลิตสินค้าให้มีความทันสมัยและสะดวกมากขึ้น (นวัตกรรมเครื่องปล่อยเส้น ไม้กวาดรักษ์โลก) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า และการอบรมการตลาดออนไลน์ และอีกหนึ่งรางวัล คือ “รางวัลประกาศเกียรติคุณ คนทำงานรุ่นใหม่ ที่สนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งมอบให้แก่ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.วารุณี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับทุนท้าทายไทย ปี 2560-2561 เป็นทุนระดับสถาบัน ชื่อแผน “โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)(ชื่อเดิม) โดยมี อธิการบดี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นหัวหน้าโครงการ และ สวพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน โดยส่วนหนึ่งในแผนงานนั้นมีงานวิจัย 2 โครงการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขยะขวดพลาสติกสีใส” ซึ่งมี ดร.กุลวดี สังข์สนิท เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการ “การเตรียมฟิล์มพีวีซีจากเศษพีวีซีที่เกิดจากกระบวนการผลิตแล้วกับพีวีซีเม็ดใหม่” ผศ.วรุณศิริ  จักรบุตร เป็นหัวหน้าโครงการ ที่ริเริ่มทำวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง10/2 สังกัด การเคหะแห่งชาติ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะที่ยั่งยืน ได้รับการตอบรับที่ดีจากพื้นที่ตลอดมา ต่อมาปี 2564 สวพ. ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็น PM โครงการ U2T พื้นที่ ต.บึงสนั่น ทำให้มีการสานต่อโครงการ อีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.การประยุกตฺ์ใช้สมุนไพรกับการนวดเพื่อสุขภาพ ดร.ไฉน น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการนวดเพื่อสุขภาพ ดร.ยามีละ ดอแม คณะการแพทย์บูรณาการ และ 3.การออกแบบและปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสุขภาพและสวนเกษตร โดย ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ปัจจุบันชุมชนบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง10/2 ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานของชุมชนที่เข้มแข็ง มีการระดมทุน จัดหาสถานที่ เพื่อทำเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะเพื่อให้เป็นเคหะชุมชนต้นแบบ ซึ่งเกิดจากชุมชนต้องการช่วยกันขยายผลให้เกิดความเข้มแข็ง และมี ดร.ไฉน น้อยแสง  และ มทร.ธัญบุรี คอยเป็นที่ปรึกษา

“ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์นักวิจัยทุกท่าน รวมถึงคณะทีมงาน แหล่งทุนต่าง ๆ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง10/2 การเคหะแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ร่วมกันสนับสนุน” ผศ.ดร.วารุณี กล่าวสรุป

 

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]