เกี่ยวกับกอง

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยจัดตั้งเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ราชมงคล ซึ่งสืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของกอง ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงาน นั้นๆบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีดูแลงานประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อขานรับกระแสของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์

สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลจึงมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์ราชมงคลทำหน้าที่เผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่บุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เนื่องจากภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้ประกาศยกเลิกสำนักประชาสัมพันธ์ ราชมงคลและประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 เพื่อให้การบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 แต่งตั้งนายสุวภัทร์ จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขอบข่ายการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ จะต้องทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างชื่อเสียงและความศรัทธาให้เกิดแก่ บุคคลภายในและภายนอกสถาบันฯ จึง จำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ผลิตรายการวิทยุ ผลิตวิดีทัศน์ ผลิตข่าวประจำวัน ผลิตวารสารและจุลสารตลอดจนทำสกู๊ปข่าว บทความ จัดแถลงข่าว การจัดสื่อมวลชนสัญจร และการจัดอบรมสัมมนา ฯลฯ ตามความเหมาะสมในโอกาสและวาระพิเศษ นับว่าเป็นภารกิจที่กว้างขวางซึ่งในขณะนั้นค่อนข้างจะแออัดและจำเป็นต้องมี พื้นที่ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อมากขึ้นจึงมีการปรับปรุง ห้องใหม่เพื่อความสะดวกในการทำงาน และด้วยความจำเป็นดังกล่าว สถาบันฯจึงได้จัดตั้งกองประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2537 โดยมีนางขนิษฐา คุณาลัย จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่างเป็นผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนเกษียณอายุราชการในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2544 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – 6 มกราคม 2547 นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์

ต่อมานายวิรัช โหตระไวศยะ จาก กองบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 เดิมตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 จนกระทั่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ทั้ง 9 แห่ง กองประชาสัมพันธ์ จึงย้ายที่ทำการมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน