‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ จาก ม.ราชมงคลธัญบุรี

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราโชวาทให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วานนี้ (23 มิ.ย.) เมื่อเวลา 19.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงชนพสกนิกรชาวไทย สืบไป
อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในการพระราชพิธี รัฐพิธี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทย
โดยทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในการพระราชพิธี และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่างๆ กับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระราชทานกำลังใจ และพระราชทานพระราชดำริในอันที่จะส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับผ้าไทย โดยทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงมีความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอด ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ้าไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย สืบไป

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]