มทร.ธัญบุรี-สสว.ผลักดันคลัสเตอร์ “ชีววิถีน้ำเกี๋ยน”

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ที่เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจากความสำเร็จในปี 2560-2561 ที่ผ่านมาการพัฒนาผู้ประกอบการแบบคลัสเตอร์ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระตุ้นการจับจ่ายและเกิดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ ร่วมกับ มทร.ธัญบุรีพัฒนา กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน
ผศ.ดร.มโนกล่าวอีกว่า การดำเนินงานในปี 2562 นี้ การพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและต่างประเทศโดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับะสนุน SME ปี 2562 ที่หอประชุมบ้านใหม่ะพัฒนา อ.ภูเพียง จ.น่าน ให้องค์ความรู้การทำมาตรฐาน PGS ด้านการผลิตสมุนไพร การทำการตลาดออนไลน์ แนวทางการเพิ่มยอดขายที่เหมาะกับสินค้า และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน เป็นต้น.

แสดงความคิดเห็น

[fbcomments count="off" num="5"]