ประชุมชี้แจงและพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563