มูลนิธิทองพูลหวั่งหลีหนุนงบฯพัฒนาศักยภาพนศ.มทร.ธัญบุรี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบฯ สนับสนุนจากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเยาวชน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เมื่อปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ได้รับความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์-ตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมคุณธรรมจริยธรรมของอาชีพ ฝึกออกแบบไอเดียด้านนวัตกรรม ความรู้ไอที และปลูกฝังวินัยการเงิน
นายอภิชาต หวั่งหลี กรรมการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลีกล่าวว่า การอบรมแบ่งเป็น 3 หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะชีวิต คือ คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์แนวคิดพัฒนากระบวนการทำงาน เกิดแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นเข้าสู่อาชีพอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ฝึกออกแบบ ไอเดียนวัตกรรม หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ (IT) ให้มีทักษะวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ และนำเสนอให้ดูในลักษณะที่ง่ายต่อการตัดสินใจ และหลักสูตรปลูกฝังวินัยทางการเงิน ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนการเงิน เปิดบริษัทให้เข้าศึกษาดูงานได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงาน ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้และเตรียมตัวก่อนออกตลาดแรงงานในอนาคต