ภาพข่าว: คว้ารางวัล

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้ารางวัลเหรียญทองจากงานวิจัยดีไซน์รังเลี้ยงผึ้ง ‘ชันโรง’ เพื่อการพาณิชย์ จากเวทีวิจัยนานาชาติ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน