คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: มทร.ธัญบุรีรับสมัครนักศึกษาปี 2562

แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยหลักเกณฑ์การรับสมัครจะพิจารณาจากคะแนนสอบ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ ไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องกำลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ MOU หรือได้รับจัดสรรโควตาจาก มทร.ธัญบุรี และสถานศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขากำหนด ในระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ในปีการศึกษา 2561 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทิน การศึกษาของ มทร.ธัญบุรี