คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: รับนศ.ระบบโควตา

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีเผยว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยหลักเกณฑ์การรับสมัครจะพิจารณาจากคะแนนสอบ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการฯรายชื่อสถานศึกษาที่ MOU และสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2562 ได้ที่ www.quota.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย.นี้.