คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: โอดรัฐตัดงบกระทบหลักสูตร

มติชน ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 มทร.ธัญบุรีถูกปรับลด งบประมาณถึง 10% หรือกว่า 100 ล้านบาท แต่ถ้ามองแบบเจาะลึกจริงๆ มหาวิทยาลัยถูกตัดงบ 20% เนื่องจากเกือบทุกปีจะได้งบสนับสนุนเพิ่ม 10% ซึ่งการถูกปรับลดครั้งนี้ จะกระทบไปที่งานก่อสร้าง งานครุภัณฑ์ และงบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การลงทุน รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเมกะโปรเจ็กต์ เช่น ระบบรถไฟ ระบบราง ระบบอากาศยาน เป็นต้น ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงแก้ไขโดยเห็นชอบให้นำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อใช้ในการส่งอาจารย์ฝึกอบรม ต่างประเทศ การซื้อชิ้นส่วนอากาศยาน หรือระบบรถไฟต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามจะไม่มีการขึ้นค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด