มทร.ธัญบุรี ออกประกาศคุมเข้มกิจกรรมรับน้อง 63

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมาของทุกปีมักจะมีกิจกรรมรับน้องและการประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยการระวังและดูแลสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมและต้องเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่มหาวิทยาลัยและสาธารณชน ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยให้คณะและวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรม รวมทั้งต้องให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยคำนึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดี และต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมทั้งต้องไม่กระทบการเรียนการสอน หลีกเลี่ยงการเก็บเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากนักศึกษาเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองของนักศึกษา
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า หากนักศึกษาคนใดหรือกลุ่มใดละเลยหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหากผู้ปกครองพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรสามารถร้องเรียนได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3027และ0-2549-3023.