ภาพข่าว: รับมอบ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบ ปลั๊กพ่วงจาก บริษัท โอ.เอส.เจ. จำกัด ที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแบบพัฒนาและผลิตปลั๊กพ่วง (ESLA) สัญชาติไทย โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล และ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาปลั๊กพ่วง (ESLA) ให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. 2432-2555 และ มอก. 166-2549