มทร.ธัญบุรีปั้นอสม.ในมหาวิทยาลัยสร้างความรู้-ช่วยเหลือรับมือโควิด-19

แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดรอบ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย (อสม.มทร.ธัญบุรี) ขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบการทำงานจะมีลักษณะคล้ายกับ อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานของอสม.มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ช่วยให้การแพร่ระบาดในประเทศ ไม่กระจายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 1,500 คน โดยกองพัฒนานักศึกษา จะทำหน้าที่นี้ พิจารณาคัดเลือก อสม.จากนักศึกษาชั้นปี 2-4 ที่ยากจนให้เข้ารับการอบรม เดือนละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่ง อสม.จะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดย 6 เดือนแรกให้ค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท และ 6 เดือน หลังได้รับค่าตอบแทนคนละ 100 บาท โดย อสม.จะมีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี
ด้านนพ.ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ สภามทร.ธัญบุรี และที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ในประเทศไทย อสม.เปรียบเหมือนวัคซีนที่ทำให้ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อจน ถึงทุกวันนี้ ดังนั้นจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยควรมีการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกัน โดยการจัดตั้งกลุ่ม อสม.มทร.ธัญบุรี ขึ้น ซึ่ง อสม.ชุดนี้ จะต้องทำหน้าที่เตือนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น