BKI มอบทุนการศึกษา 2 โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โฆษณา

บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยเป็นมากกว่าแค่ประกัน” เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารและการโฆษณาและเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยผ่านการสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย โดยได้จัดประกาศผล พร้อมมอบรางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 680,000 บาท ได้แก่ โครงการกรุงเทพประกันภัยสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ รวมมูลค่าทุนการศึกษา 380,000 บาท และโครงการประกวดคลิปสั้น ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 300,000 บาท โดย นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา

โครงการกรุงเทพประกันภัยสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 80 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแผนงานการสื่อสาร (Communication Campaign) และประเภทสร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Creative VDO Clip) รวมมูลค่าทุนการศึกษา 380,000 บาท ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. ประเภทแผนงานการสื่อสาร (Communication Campaign) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 33 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ-ทีม Flamingo x พรุ่งนี้รวย ทุนการศึกษา 70,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-ทีมวันนี้รวย ทุนการศึกษา 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-ทีม Okinawa ทุนการศึกษา 30,000 บาท และรางวัลชมเชย-ทีม We Agency และทีม การันตี ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท
2. ประเภทสร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Creative VDO Clip) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 47 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ทีม แอด อี๋ แอดแอด (AD E ADAD) ทุนการศึกษา 70,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-ทีม Energy Think ทุนการศึกษา 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-ทีม Five Feet ทุนการศึกษา 30,000 บาท, รางวัลชมเชย-ทีม Pro Creation และทีม มงคล โปรดักชั่น ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote-ทีม Penjai Production ทุนการศึกษา 20,000 บาท
โครงการประกวดคลิปสั้น ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 22 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาพยนตร์โฆษณา (Short Film) และประเภทภาพยนตร์แอนิเมชัน (Short Animation) รวมมูลค่าทุนการศึกษา 300,000 บาท ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. ประเภทภาพยนตร์โฆษณา (Short Film) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 16 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ-ทีมริมระเบียง ทุนการศึกษา 70,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-ทีม PC6011 ทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-ทีม โฮะแก๊ง ทุนการศึกษา 30,000 บาท
2. ประเภทภาพยนตร์แอนิเมชัน (Short Animation) มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ-ทีม ฮาวทูวิน ทุนการศึกษา 70,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-ทีม สิริมงคล ทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-ทีม For Future ทุนการศึกษา 30,000 บาท.