‘ธัญบุรี’เฮ-กยศ.ไฟเขียวให้กู้เพิ่ม10หลักสูตร

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทบทวนการพิจารณาหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 22 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความทั่วถึงในด้านการศึกษา เนื่องจากหลายสาขาวิชาที่เปิดใหม่เป็นสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศนั้น ล่าสุด มทร.ธัญบุรีได้รับความอนุเคราะห์เพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการกองทุน กยศ. เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทางมทร.ธัญบุรี ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 10 หลักสูตร อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 5 หลักสูตร
“ขอบคุณปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อนุมัติสาขาวิชาที่ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการขอทบทวนเพิ่มเติมไป ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา”
ผศ.ดร.สมหมายกล่าวต่อว่า มทร.ธัญบุรีมีแนวทางเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กู้ยืม รวมถึงนักศึกษาคนอื่นๆ ให้ใช้จ่ายตามความจำเป็น และมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย รู้จักการวางแผนและการออมที่ดี โดยมีโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ในการกู้ยืม รวมถึงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกในการชำระหนี้ เมื่อถึงเวลาใช้คืน ขณะเดียวกันทางมทร.ธัญบุรี ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะคุ้นเคยและรู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือสังคม และการให้หลังจากที่ตนเองได้รับโอกาสอันดี