มทร.ธัญบุรี สอนทำผ้ามัดย้อม สร้างรายได้

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง บอกว่า เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 14 ชุมชน ประชากรประมาณ 8,000 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ค้าขายต้นไม้ เกษตรกร เดิมบริเวณส่วน ใหญ่เป็นชุมชนแบบชาวบ้าน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้กับประชาชน ดังนั้นกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป”อบรมให้กับประชาชนในชุนชน ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้สนใจอยากมีรายได้เสริม โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาอบรม เช่น หลักสูตรอาหาร การทำซาลาเปา อบรมในเรื่องของสมุนไพร การทำลูกประคบ และยาหม่อง สำหรับหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ด้วยเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพหลัก หรือ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานและปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวมทั้งหมด 70 คน
นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ ประธานและอาจารย์หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและศิลปะ สิ่งทอ และวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าว่า ตลาดผ้ามัดย้อม ยังได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้วยความทันสมัย ผู้สวมใส่ไม่เชย ใส่ได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ยกตัวอย่างการทำเสื้อมัดย้อมขาย ต้นทุนเสื้อ 90 บาท เมื่อมัด ย้อมแล้ว นำไปวางขาย สามารถขายได้ตัวละ 150-200 บาท การทำผ้ามัดย้อมที่มาอบรมในวันนี้ เป็นการมัดย้อมเย็น สะดวกและสามารถทำได้ เนื้อหาที่นำมาสอนในวันนี้ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม พื้นฐานการเลือกผ้า/วัสดุ ประเภทของ สีตามวงจรสี ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมและเทคนิคการออกแบบลายผ้า และแนวทางการสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการอบรมในครั้งนี้ยังมีนักศึกษาสาขาจิตรกรรม อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
นางนงกนก บุญเกษม ผู้เข้าอบรม เล่าว่า ปัจจุบันอายุ 62 ปี มีธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านเช่าและค้าขาย ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สนใจการทำผ้ามัดย้อม โดยมีโครงการจะเปิดโฮมสเตย์ หรือการทำทริปทัวร์ วันเดย์ทริปชาวต่างชาติ มีการสอนทำเครื่องหนัง และทำผ้ามัดย้อม อยากมีความรู้พื้นฐานและเรียนรู้ไอเดีย เทคนิค ซึ่งได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ได้ เร็ว ๆ นี้จะทำเสื้อมัดย้อมเป็นที่ระลึกงานวันเกิดของคุณแม่แจกญาติ ๆ ที่มาร่วมงาน.