ประณีต สร้างสรรค์ เทียนพรรษา มทร.ธัญบุรี

เทียนพรรษาขนาด 2 เมตร เย็บมือด้วยงานใบตองที่ประณีต ตกแต่งด้วยดอกไม้และผลไม้หลากหลายชนิดผลงานขององค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี นำไปถวาย ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเข้าพรรษา 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า  ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์  เผยว่า ทางองค์การนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

นายศุภวิชญ์ วิทยาพิรุณทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา เล่าว่า ได้ทำการตกแต่งเทียน เพื่อนำไปถวายวัด โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการตกแต่งเทียนในครั้งนี้ เย็บใบตองแบบโบราณ ตกแต่งด้วยดอกไม้ และผลไม้ นำผลไม้มาตกแต่งด้วย แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากการถวายเทียนพรรษา ยังได้ถวายผลไม้อีกด้วย โดยโครงการถวายเทียนพรรษา เป็นโครงการที่ทางองค์การนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษามีหน้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากทั้ง 11 คณะ 1 วิทยาลัยเข้าร่วม