คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: สรรหาอธิการบดีมทร.ธัญบุรี

มติชน ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ล่าสุดทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ออกประกาศสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ซึ่งจะมีการสรรหาทั้งวิธีรับสมัครและการเสนอรายชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ บุคคลที่สนใจสามารถขอรับใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ที่ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดที่ www.rmutt.ac.th