มทร.ธัญบุรีลดหน่วยกิตจบปริญญา

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปทาง มทร.ธัญบุรีจะลดหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิตแม้ว่าจะลดหน่วยกิตแต่ก็ยังเป็นไปตาม ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดไว้ว่าบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียนไม่น้อย กว่า 120 หน่วยกิต ที่สำคัญการปรับลดหน่วยกิตลงไม่ทำให้คุณภาพของบัณฑิต ลดลงแน่นอนเพราะการลดหน่วยกิตครั้งนี้เป็นการลดรายวิชาที่มีความซ้ำซ้อนกัน และจะไปเพิ่มในส่วนของภาคปฏิบัติให้ มากขึ้น
รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า การปรับลดหน่วยกิตจะส่งผลดีต่อนักศึกษา ที่ทำให้มีเวลามากขึ้น สามารถใช้เวลาว่างเข้าเรียนในหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจเพราะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ต้อง การความรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเวลาเรียนที่ลดลงจะทำให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ในด้าน อื่น ๆ เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นรวมถึงยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และยิ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศการลดจำนวนหน่วยกิต ก็จะเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวลาฝึกงานมากขึ้น.