คอลัมน์ ข่าวสั้น: มทร.ธัญบุรีเปิดหลักสูตรดูแลผู้สูงวัย

แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และดวงใจเนอร์ซิ่งโฮม ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เกิดทักษะความชำนาญในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถนำไปขยายผลต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไป โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข