คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมดูแลผู้สูงอายุ

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และดวงใจเนอร์ซิ่งโฮม จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุ (70 ชั่วโมง) โดยเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ความสำคัญของผู้ดูแล โรคที่พบบ่อยและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ หลักการให้ยา การป้อนอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ เป็นต้น เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 วันที่ 13-27 ก.พ. 62 ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ และอาจมีงานทำทันที ลงทะเบียนที่ www.rmutt.ac.th, http://www.sci.rmutt.ac.th/หลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2549-4156, 0-2549-4157 อีเมล : sciteched@rmutt.ac.th