มทร.ธัญบุรี ปรับลดหน่วยกิตจบการศึกษา

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มทร.ธัญบุรี จะลดจำนวนหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิต ซึ่งยังถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่บัณฑิตต้องสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต การปรับลดหน่วยกิตลงครั้งนี้จะไม่ลดคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เป็นการลดความซ้ำซ้อนในรายวิชา แต่ไปเพิ่มเติมในส่วนภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ทั้งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาทำให้มีเวลามากขึ้น สามารถใช้เวลาว่างเข้าเรียนในหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาอื่นๆที่ตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อหารายวิชาในคณะที่ตนเองเรียนอยู่ เป็นการเรียนข้ามคณะได้ รวมถึงเข้าฝึกอบรมในศูนย์ Excellent Center เพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
“ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการความรู้ที่หลากหลาย เวลาเรียนที่ลดลงจะทำให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะ เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น รวมถึงยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชุมชนได้ เป็นการฝึกทักษะด้านสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น นักศึกษาปี 3 เทอม 2อาจเรียนเพียง 3 วัน อีก 2 วันที่เหลือสามารถไปฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากขึ้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว.

ที่มา: www.thairath.co.th