เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชูกลยุทธ์ GO GREEN’ศูนย์การค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’

แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
องค์กรขนาดใหญ่ให้ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ในฐานะศูนย์การค้าใจกลางเมืองที่มีร้านค้ามากกว่า 2,200 ร้านค้า มีผู้เข้ามาใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 คนต่อวัน รวมทั้งพนักงานอีกจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของการเป็น “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว”
ล่าสุดตอกย้ำการอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างมีส่วนร่วมด้วยการจัดกิจกรรม “MBK Energy Day 2018” ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด GO GREEN ประกอบด้วย 3 หัวใจหลัก ได้แก่ Green Energy Green Office และ Green Challenge เพื่อสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการร่วมมือ ร่วมใจประหยัดพลังงานอย่างจริงจังทั้งภายในองค์กรและ ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในงานมีการออกบูธให้ความรู้และ สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน แยกขยะ และงดใช้ถุงพลาสติก โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้ผลิตสินค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ กรีนสไตล์ และ อินโดราม่า พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Green Energy & Green Office โดย อ.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพิธีมอบรางวัลให้กับร้านค้าภายในศูนย์ฯที่มีการใช้พลังงานลดลงมากที่สุด ภายใต้โครงการ MBK Energy Award 2018 และ รางวัลให้กับพนักงานผู้ชนะในกิจกรรม Go Green Challenge ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานของทุก บริษัทในเครือเอ็ม บี เค ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิธีการแยก ลด หรือ งด เพื่อสิ่งแวดล้อม
ศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและร้านค้า ตระหนักถึงปัญหาและใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการแยกขยะ ลดใช้พลังงาน งดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม นำไปสู่การปรับพฤติกรรมและร่วมกันสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) ให้เกิดขึ้น ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 เตรียมจะเปิดใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบผลิตน้ำเย็นแบบอัตโนมัติ เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0
สำหรับผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้จัดประกวดลดการใช้พลังงาน MBK Energy Award 2018 และมอบรางวัลให้กับ 21 ร้านค้าที่มีการใช้พลังงานลดลงมากที่สุด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในเขตปทุมวัน โดยนำองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย การจัดการ พลังงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริงไปถ่ายทอดให้ชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น “จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานได้ถึง 1.95 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.77 ล้านบาท”
อ.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า การสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องยาก แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มจากบุคลากรส่วนใหญ่ทำเป็นต้นแบบ จากนั้นบุคลากรส่วนน้อยจะเริ่มรู้สึกว่าต้องทำตาม หรือ เริ่มต้นจากออฟฟิศปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานจนปรับพฤติกรรมดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปใช้ที่บ้าน ปัจจุบันหลายบริษัทให้ความสำคัญการเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ตามแนวคิดสำนักงานสีเขียวและพลังงานสีเขียวมากขึ้น เพราะช่วยให้บริษัทประหยัดพลังงาน พนักงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติ นำไปสู่การเป็นประเทศสีเขียว (Green Country)
เมื่อทุกภาคส่วนเกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีส่วนร่วมก็จะเป็นการช่วยกันสร้างสังคมอุดมกรีนที่มีการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการคงอยู่ของทรัพยากรและพลังงานในอนาคต