‘มทร.ธัญบุรี’ วุ่น 5 กก.สภาจ่อไขก๊อก

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อธิการบดีวอนอย่าด่วนลาออก-อยากให้ยืดอีก 2 ปี
จากกรณีนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่ามีประกาศ ป.ป.ช.ลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ในการขยายเวลาบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 จากเดิมบังคับใช้วันที่ 2 ธ.ค. 2561 เพิ่มเติมอีก 60 วัน จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 2562 โดยตำแหน่งที่ได้รับการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 60 วัน รวมถึงประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และสถาบัน ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในองค์การมหาชนนั้น
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่ามีกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน แสดงความจำนงที่จะลาออก 5 ราย เบื้องต้นได้ทำความเข้าใจกับกรรมการสภา ถึงประกาศของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ที่ออกมา และขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ก่อน และขอให้ รอดูทิศทางของรัฐบาลและ ป.ป.ช.ถึงแนวทางการแก้ไขต่อไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีเรื่องต่างๆ ที่รอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลายเรื่อง เช่น การอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การสรรหาคณบดี ซึ่งจะพยายามเร่งให้ดำเนินการเสร็จโดยเร็ว เพราะหากกรรมการสภาลาออกจริง จะทำให้กระบวนการต่างๆ ค้างและหยุดนิ่งหมด ถือว่าเป็นผลเสียอย่างมากต่อ มหาวิทยาลัย
“ส่วนข่าวที่ออกอาจจะไม่ให้กรรมการสภาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ เพื่อให้กรรมการสภาอยู่ต่อนั้น มองว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็เหมือนกัน กรรมการสภาจะไม่อยู่ ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้มีแค่มทร.ธัญบุรีเท่านั้น มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะพบเจอปัญหานี้แทบทั้งหมด” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว
อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมีข้อเสนอ 2 ประเด็น ในการแก้ไขปัญหานี้ คือขอให้ป.ป.ช. ผ่อนปรน ยกเว้นไม่ให้กรรมการสภายื่นบัญชีทรัพย์สิน ทุกอย่างจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยจะได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยต่อไป และหากยืนยันต้องยื่นอยากให้ยืดเวลา ออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเตรียมกระบวนการสรรหากรรมการสภาชุดใหม่ได้ทัน ต้องรอดูแนวทางการแก้ไขของป.ป.ช. ต่อไป