มทร.ธัญบุรีขานรับหลักสูตรครู 4 ปี

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับหลักสูตรผลิตครูจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี และมีการปรับแก้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจากมาตรฐานความรู้เหลือเพียง 4 ด้านนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี เห็นว่าการผลิตครูช่างจะให้วิชาชีพ ครูเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องใช้สมรรถนะทางวิชาชีพเพิ่มเติมเข้าไปด้วย โดยมีการประชุมและวางโมเดลสำหรับการพัฒนานักศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะเน้นการพัฒนาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพให้หนักแน่นขึ้น
ทั้งนี้ มีการวางกรอบการสร้างสมรรถนะในอาชีพให้กับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสายปฏิบัติ เช่น คหกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ 3 ด้าน กล่าวคือ 1.เน้นการเรียนสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ปี 1-2 สอบสมรรถนะระดับ 1-2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 3 ต้องสอบคุณวุฒิวิชาชีพ มีความรู้ด้าน ICT ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL TOEIC เป็นต้น 2.ออกฝึกสหกิจ 1 ภาคเรียน ส่งฝึกงานตามสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างให้เป็นบุคลากรที่สามารถทำงานเป็น
3.สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลายเป็นจุดต่างของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ โดยให้เรียนเพิ่มอีก 1 ปี จากหลักสูตร 4 ปี เป็น 5 ปี จะได้รับ 2 ปริญญาตรี หรือจากเรียน 4 ปี และเรียนต่ออีก 1 ปีครึ่ง เพื่อจบปริญญาโท ซึ่งโมเดลนี้จะทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้นเป็นแบบที่ มทร.ธัญบุรีจะนำเสนอต่อกลุ่ม 9 ราชมงคล แต่ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีจะเริ่มใช้โมเดลนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดิมที่เรียนหลักสูตร 5 ปี และกำลังเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 อาจมีการเทียบโอนเพื่อเรียนตามโมเดลนี้หากนักศึกษามีความต้องการ