“โลจิสติกส์” สาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จึงมุ่งสร้างบัณฑิตให้มี “สมรรถนะ”

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561