โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ สำหรับสำนักงานอธิการบดี” ระยะที่ 1