ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: เปิดสถาบัน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy) โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี