อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ยันยอดนักศึกษาสมัครเรียนไม่ลด รับเด็กรีไทร์กลับเข้าระบบมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 25,109 ราย มีผู้ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 14,077 ราย มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 5,733 ราย ทั้งนี้ยังเหลือรอบการรับอีก 3 รอบ คือ 1) TCAS3 2)TCAS4 3)TCAS5/รับตรงอิสระ เหลือยอดการรับนักศึกษา 942 ราย จากยอดรับนักศึกษาทั้งปีการศึกษาจำนวน 6,675 ราย โดยยอดการรับดังกล่าวเป็นตามเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีนี้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวเลขนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในมทร.ธัญบุรี ไม่ได้มีจำนวนลดลง ส่วนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้ามาเรียนใหม่นั้น มหาวิทยาลัยต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ไม่อยากให้สังคมมองว่านักศึกษาที่ถูกรีไทร์เป็นเด็กเกเร สอบตกจนต้องถูกคัดออก แต่นักศึกษาในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่ได้งานทำระหว่างเรียน มีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางบ้าน จึงต้องเลิกเรียนกลางคัน
การคัดเลือกนักศึกษากลับเข้ามาเรียนใหม่ มหาวิทยาลัยใช้กฎระเบียบตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และระเบียบของมทร.ธัญบุรี โดยจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อย พิจารณาผลการเรียนย้อนหลัง รวมถึงเหตุผลในการดร็อปเอ้าท์ จึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ส่วนการควบคุมคุณภาพจะดูว่าวิชาใดที่เทียบโอนได้ ซึ่งหากวิชาใดในอดีตมีผลการเรียนดีก็จะสามารถเทียบโอนได้จะทำให้ใช้เวลาเรียนน้อยลง
“ปัจจุบันมีผู้สมัครกลับเข้ามาแล้ว 40 คน จากเป้าหมาย 200 คน ซึ่งจำนวนที่สมัครเข้ามาเรียนใหม่ หากกระจายตามสาขาวิชาที่มทร.ธัญบุรีจัดการเรียนการสอน จะเท่ากับมีผู้เรียนเพียง 1-2 คนเท่านั้น ทั้งนี้ขอยืนยันว่า การให้โอกาสนักศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนากำลังคนที่จะเสียไปให้กลับเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่เปิดเพื่อหายอดนักศึกษาแต่อย่างใด” อธิการบดี มทร.ธัญบรี กล่าวในที่สุด