ภาพข่าว: สร้างสมาธิ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561
ของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3-6 ขวบ ผลงานของ นางสาวอธิษฐาน แพน้อย นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยทำให้ผู้เล่นรู้จักควบคุมตนเองและสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้น ใช้ทักษะในการสังเกตและแก้ปัญหา