ดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

นางสุวิมล พนาวัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร ประเมินภาวะสุขภาพ จัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพพัฒนารูปแบบห้องพยาบาลและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยได้เข้าไปส่งเสริมดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา และเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี มีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รวมถึงนักศึกษาการแพทย์แผนไทยกว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือการตรวจและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น ธาตุเจ้าเรือน การกินอาการตามธาตุ การอบสมุนไพรที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการรักษา ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ซึ่งหลังการตรวจและให้คำแนะนำทำให้พระภิกษุรู้วิธีการดูแลรักษาอาการมากขึ้น