คอลัมน์ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี (หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลได้ สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 และต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปีงบประมาณ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ สมัครที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2549-4154 ถึง 22 มี.ค.นี้.