มทร.ธัญบุรี จัดนัดพบสถานประกอบการ 2561 บริษัท – สถานประกอบการดังร่วมรับสมัคร 8,000 อัตรา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด และฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยจัดนัดพบสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปี โดยให้เชิญชวนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เปิดบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยฯ และได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 80 บริษัท มาเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000  อัตรา และปีนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยู่หลายเรื่อง

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า นับว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาที่ได้มีโอกาสสมัครงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน มีโอกาสได้สัมภาษณ์งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้รับ นำกลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่มิได้ต้องการบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และรู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย

หลายส่วนก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงมาสมัครได้เช่นเดียวกัน ตนถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัท สถานประกอบต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับโอกาสอันดีเช่นนี้ต่อไปอีก ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2549-3024-5 หรือ www.rmutt.ac.th

 

 

/อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี