ภาพข่าว: กีฬาปัญญาชน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
แถลงข่าวจัดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 22-31 ม.ค.นี้ ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี