ลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดารบินในต่างประเทศ