คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ควรให้อิสระมหา’ลัย

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามองว่ามหาวิทยาลัยควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบเรื่องของคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานั้น เรื่องคุณภาพอุดมศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์มาตรฐานภายในและภายนอกคอยควบคุมอยู่แล้ว ขณะที่สภามหาวิทยาลัยเองก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาย นอกเข้ามาช่วยดูแลนอกจากนี้หลายมหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพโดยกำหนดมาตรฐานตาม QSWorld Univer -sity Rankings และ Time Rank ซึ่งถือเป็นคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนั้น หากองค์กรอิสระฯเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมอุดมศึกษาอีก ตนมองว่าควรให้เข้ามาทำหน้าที่เพียงแค่เป็นแนวร่วมในการให้คำปรึกษาเท่านั้น หากมากกว่านั้นอาจไม่เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย และต้องไม่ลืมที่จะให้อิสระในการบริหารงานแก่มหาวิทยาลัยด้วย.