มทร.ธัญบุรีตั้งสถาบัน’สมาร์ตทีชเชอร์’ พัฒนาศักยภาพอจ.ต้นแบบเพื่อนักศึกษาศตวรรษ21

ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปี 2562 มทร.ธัญบุรีเตรียมที่จะจัดตั้งสถาบันสมาร์ต ทีชเชอร์ อะคาเดมี เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการเรียนการสอน โดยในเดือนม.ค. 2561 จะยื่นเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยฟินแลนด์ และนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปีพ.ศ.2557 ที่มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนที่ประเทศฟินแลนด์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบ ซีดีไอโอที่ประเทศสิงคโปร์ โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน ได้นำผลของการอบรมมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้แบบแอ๊กทีฟ เลิร์นนิ่ง หรือการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักศึกษาในปัจจุบัน ตอบโจทย์พฤติกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับสถาบันสมาร์ต ทีชเชอร์ อะคาเดมีที่จะเกิดขึ้น จะพัฒนาคณาจารย์ในกลุ่ม 9 ราชมงคล เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และอาจรวมไปถึงระดับประถมศึกษา โดยใน 2 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ที่ผ่านการอบรมไปอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ ซึ่งที่ผ่านมามีอาจารย์จากภายนอกขอเข้ารับการอบรมไปบ้างแล้ว ขณะเดียวกันสถาบันดังกล่าวยังจะเป็นแหล่งวิจัยการเรียนการสอน โดยนำกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปวิจัย เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งครูและนักเรียน
“การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ใช่มีแต่เฉพาะในห้องเท่านั้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน โดยครู อาจารย์มีหน้าที่เป็นโค้ช การส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ทำให้เข้าใจว่าการเรียนการสอนที่ปฏิรูปการศึกษาแท้จริง นอกจากปฏิรูปหลักสูตรแล้ว ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนและการประเมินด้วย โดยการเรียนการสอนมุ่งทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่ให้เด็กมาฟัง หรือเรียนจากพาวเวอร์ พอยต์ แต่เด็กต่างคณะสามารถทำโครงงานร่วมกัน วิธีเหล่านี้ตอบโจทย์ช่วยให้เด็กเรียนรู้มากกว่าหลักสูตร ทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างแท้จริง” อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าว