รายงาน: มทร.ธัญบุรี-รพ.ธัญญารักษ์ ผนึกพลังผุดแหล่งเรียนรู้ ‘เกษตรพอเพียงต้นแบบ’

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กำพล วงศ์สุทธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ เข้าไปบุกเบิกสร้างพื้นที่เกษตรพอเพียงแบบจำลองตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัดยาเสพติด ภายในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (โรงพยาบาลธัญญารักษ์) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ผศ.สพญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เผยว่า โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลในส่วนของพื้นที่เดิม จัดภูมิทัศน์ใหม่ด้วยแนวทางเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์เข้าฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัด อันจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้
“เกษตรพอเพียงต้นแบบที่กำลังเกิดขึ้นนี้ จะช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ช่วยให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวา รู้จักการวางแผน ลงมือปฏิบัติ เฝ้าดูแลผลผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกัน ขณะเดียวกันนักศึกษาที่ลงพื้นที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากที่เรียนมา ได้เห็นตัวอย่างต่างๆ ก็จะทำให้เข้าใจ ยอมรับและเลือกทางเดินชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไป” คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรกล่าว
ด้านนายพิศาล ตันสิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร อธิบายถึงการบริการวิชาการในครั้งนี้ว่าเป็นการความร่วมมือกันของ 2 หน่วยงาน ซึ่งทางคณะได้เข้าไปฝึกอบรมการประมง การขยายพันธุ์พืช การทำการเกษตรให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัด และอีกส่วนหนึ่งได้ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ประมาณเกือบหนึ่งไร่ โดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตหรือเพาะปลูกที่หลากหลาย ซึ่งทาง คณะได้ออกแบบภูมิทัศน์และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ร่วมกันสร้างพื้นที่ เนรมิตให้เป็นสวนผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 80% การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมความเป็นอาสา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันต้องเติมเต็ม
น.ส.นาตารี สุวภาพกุล หรือ “ลี” นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ บอกว่า เป็นการนำสิ่งที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น วิชาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่งภูมิทัศน์ ซึ่งตนและเพื่อนได้ช่วยกันทำอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การดูและให้คำชี้แนะจากอาจารย์พิศาล และหวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ต่อไป
ขณะที่ นายศิลป์ สายทิพย์ หรือ “เต๋า” เล่าว่า จากพื้นที่โล่งๆ ได้กลายมาเป็นพื้นที่เกษตรพอเพียงต้นแบบ ในฐานะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ใช้กำลังแรงกาย แรงใจและแรงคิดของตนเองให้เกิดประโยชน์ ได้ปรับพื้นที่ ได้ก่อบล็อกเพื่อทำแปลงผัก ซึ่งออกแบบเป็นสัญลักษณ์ wifi ให้ความรู้สึกทันสมัยและแตกต่าง ขณะที่ซุ้มทางเข้าออกแบบตามลักษณะของใบตอง สื่อความเป็นธรรมชาติและออกแบบตามสิ่งที่ปลูกไว้แต่เดิม นั่นคือต้นกล้วย แม้จะเหนื่อยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เช่นเดียวกับ น.ส.ปาลาวี หลังสัน หรือ “มี่” มองว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำเพื่อส่วนรวม มาช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัดมีชีวิตที่ดี สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
ปิดท้ายด้วย นายโชติวุฒิ ดีใหม่ หรือ “เอฟ” หนุ่มนักศึกษาที่ใฝ่ฝันจะเป็น Landscape Designer เล่าว่า ชอบเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี ชอบความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ อยากสร้างหรือออกแบบสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความชอบ และตรงกับความสนใจส่วนตัว ได้ทำจริง ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้หน้างาน ทำให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
จากพื้นที่ธรรมดาถูกเนรมิตด้วยฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ที่กำลังจะเป็นพื้นที่เกษตรพอเพียงต้นแบบ ซึ่งให้แรงบันดาลใจด้านการเกษตร และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ต่อไป